Algemene Voorwaarden - Studiate B.V.


Dit zijn de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van Studiate B.V. (hierna te noemen “Studiate”, "wij," "ons" of "onze"), een onderneming met adres Pasteurstraat 340, ‘s-Gravenhage. Studiate is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70015112. Met het gebruiken of bezoeken van de (mobiele) applicaties, websites of andere diensten van Studiate (hierna gezamenlijk te noemen de "Dienst”) stemt u in dat u gebonden bent aan deze Algemene Voorwaarden. Onder "Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en rechtspersonen die de Dienst bezoeken, op de Dienst inloggen, en/of de op de Dienst verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen. De Dienst is in eigendom en in beheer van Studiate. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op uw rechten en plichten. Indien u niet gebonden wilt zijn aan deze Algemene Voorwaarden, gebruikt of bezoekt u de Dienst niet.

Studiate

Studiate biedt een online platform voor het verlenen van diensten op het gebied van administratie.

Registratie en accountbeveiliging
 1. U moet minimaal 13 jaar oud zijn om de Dienst te gebruiken.
 2. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account. U gaat ermee akkoord dat u uw account, gebruikersnaam of andere account-gerelateerde rechten niet zal verkopen, overdragen of uitlenen. Met uitzondering van personen of bedrijven die uitdrukkelijk geautoriseerd zijn om accounts aan te maken namens hun werknemers of cliënten, verbiedt Studiate het aanmaken van een account voor iemand anders dan jijzelf.
 3. U verklaart dat alle informatie die u verstrekt of verstrekt heeft tijdens het aanmaken van een account juist, accuraat, volledig en actueel is en u gaat akkoord dat u uw accountsgegevens dient bij te werken om de juistheid en accuraatheid te behouden.
 4. U gaat akkoord dat u de inloggegevens van andere Studiate gebruikers niet zal gebruiken, verzamelen of achterhalen.
 5. U zal niet proberen een andere gebruiker te beperken in het gebruik van de Dienst en u mag het schenden van deze Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Studiate niet aanmoedigen of vergemakkelijken.
 6. U bent verantwoordelijk voor het bewaren en het geheimhouden van uw wachtwoord.
 7. U zal via de Dienst niet op ongeoorloofde wijze een account aanmaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het gebruik van een apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.
 8. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor uw gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen (gezamenlijk “Gebruikers Inhoud”) die u verzendt, plaatst of weergeeft op of via de Dienst.
 9. Het schenden van deze Algemene Voorwaarden kan resulteren in beëindiging van uw Studiate account. U begrijpt en gaat akkoord dat Studiate geen verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor Gebruikers Inhoud die via de Dienst is gepubliceerd, en dat u deze Dienst op eigen risico gebruikt. Als u in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden of een juridisch risico vormt voor Studiate, zijn wij gerechtigd om het verstrekken van de Dienst aan u geheel of gedeeltelijk stop te zetten en uw account op te heffen.
Veiligheid
 1. U mag geen ongewenste e-mails, reacties of andere vormen van commerciële of intimiderende communicatie (spam) naar gebruikers van Studiate versturen.
 2. U mag via de Dienst personen en entiteiten niet belasteren, stalken, pesten, misbruiken, bedreigen, imiteren, discrimineren, intimideren en u mag geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie plaatsen.
 3. U mag via de Dienst geen gewelddadige, discriminerende, onrechtmatige, inbreukmakende, haatdragende, pornografische of ander seksueel getinte Gebruikers Inhoud plaatsen.
 4. U mag de Dienst niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. U gaat akkoord met alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake het auteursrecht.
 5. Het is niet toegestaan om de Dienst of de servers en/of netwerken die zijn verbonden met de Dienst te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende code te verzenden. U mag geen inhoud of code injecteren of anderszins aanpassingen doorvoeren in, of ingrijpen in de manier waarop, een Studiate pagina wordt weergegeven in de browser van een gebruiker of apparaat.
 6. U mag de Dienst niet veranderen, wijzigen, aanpassen of een andere website veranderen, wijzigen of aanpassen om zo ten onrechte te impliceren dat deze wordt geassocieerd met de Dienst of Studiate.
Basisvoorwaarden
 1. Wij behouden ons het recht voor om de Dienst of uw toegang tot de Dienst om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens u aan te passen of te beëindigen.
 2. Wij behouden ons het recht voor om het gebruiksrecht van een gebruikersnaam om welke reden dan ook, te laten vervallen.
 3. Bij beëindiging komen alle licenties en andere rechten die op grond van deze Algemene Voorwaarden aan u zijn verleend, onmiddellijk te vervallen.
 4. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Dienst te weigeren voor elke willekeurige persoon op elk gewenst moment en om welke reden dan ook.
 5. Wij zijn gerechtigd, maar hebben geen verplichting, om Gebruikers Inhoud die wij in strijd achten met onze Algemene Voorwaarden te verwijderen, wijzigen, blokkeren en/of te monitoren. Studiate behoudt zich het recht voor om elke Gebruikers Inhoud van de Dienst te verwijderen om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving. Verwijderde Gebruikers Inhoud van de Dienst kan worden opgeslagen door Studiate om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, maar deze kan mogelijk niet worden opgehaald zonder een geldig gerechtelijk bevel. Studiate raadt u aan om zelf back-ups te maken van uw Gebruikers Inhoud. Studiate is geen back-updienst en u stemt ermee in dat u niet uitsluitend vertrouwd op de Dienst voor doeleinden zoals back-up of opslagruimte. Studiate zal niet aansprakelijk zijn voor enige wijziging aan of opschorting of stopzetting van de Dienst, of het verlies van Gebruikers Inhoud. U erkent dat de veiligheid van verbindingen via internet nooit volledig kan worden gegarandeerd en dat het verzenden van Gebruikers Inhoud of andere informatie daardoor mogelijk niet volledig beveiligd kan verlopen.
 6. U gaat akkoord dat Studiate niet verantwoordelijk is voor Gebruikers Inhoud die op de Dienst wordt geplaatst en dat niet mag worden verondersteld dat Studiate dergelijke Gebruikers Inhoud goedkeurt of aanbeveelt. Studiate heeft geen enkele verplichting om Gebruikers Inhoud vooraf te controleren, monitoren, bewerken of te verwijderen. Als uw Gebruikers Inhoud de Algemene Voorwaarden schendt, draagt u daar de juridische verantwoordelijkheid over.
 7. U gaat akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle datakosten die u maakt door het gebruik van de Dienst.
 8. Wij verbieden ‘crawling’, ‘scraping’, ‘caching’ of op een andere wijze toegang verkrijgen tot de Dienst via geautomatiseerde middelen (behalve als gevolg van de standaard zoekmachine protocollen of technologieën gebruikt door een zoekmachine met uitdrukkelijke toestemming van Studiate).
Tarieven en betaling
 1. Alle prijzen gehanteerd door Studiate zijn inclusief BTW.
 2. De abonnementen van Studiate worden aangeboden voor een vast bedrag maand. De kosten voor een abonnement zullen maandelijks per automatische incasso worden voldaan.
 3. De looptijd van het abonnement is 1 maand. Het abonnement is maandelijks opzegbaar na de eerste stilzwijgende verlenging.
 4. Betaling van facturen van Studiate dient binnen 14 dagen dagen na factuurdatum te geschieden.
 5. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Gebruiker zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 6. Indien een Gebruiker in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door Studiate niet geïncasseerd kunnen worden, is Studiate gerechtigd het account van de betreffende Gebruiker op te heffen.
 7. Studiate is bevoegd de tarieven te verhogen indien:
  • a. Het geval van wettelijke prijsverhogingen;
  • b. Binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of
  • c. Vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, indien de verhoging niet onredelijk.
Intellectuele eigendomsrechten
 1. Studiate verleent aan u hierbij een niet-overdraagbare licentie om de Dienst te gebruiken.
 2. Het is niet toegestaan de broncode van de Dienst te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer we u uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van Studiate.
 3. Studiate claimt geen bezit van Gebruikers Inhoud die u plaatst op of via de Dienst. In plaats daarvan, verleent u hierbij Studiate een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde licentie voor de Gebruikers Inhoud die u op of via de Dienst plaatst, in overeenstemming met het privacy beleid van Studiate.
 4. U verklaart en garandeert dat: (i) u de Gebruikers Inhoud bezit die geplaatst zijn door u op of via de Dienst of anderszins de rechten en licenties bezit die uiteengezet zijn in deze Algemene Voorwaarden; (ii) het plaatsen en gebruiken van uw Gebruikers Inhoud op of via de Dienst niet in strijd is of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, inclusief privacy rechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten; (iii) u alle royalty’s, vergoedingen en alle andere gelden betaalt die u verschuldigd bent op grond van de Gebruikers Inhoud die u op of via de Dienst plaatst; en (iv) u het recht en de bevoegdheid heeft om deze Algemene Voorwaarden aan te gaan.
 5. De Dienst bevat inhoud die in eigendom of in licentie is bij Studiate ("Studiate Inhoud”). Studiate Inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkenrechten. Studiate heeft en behoudt alle rechten ten aanzien van de Studiate Inhoud. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de Studiate Inhoud te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om Studiate Inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te verlenen of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch er afgeleide werken van te maken.
 6. De Studiate naam en logo zijn handelsmerken van Studiate, en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studiate. Daarnaast mogen alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van Studiate zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studiate, niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.
Derden
 1. De Dienst of communicatie die u ontvangt van de Dienst, kunnen links naar (mobiele) applicaties, websites of functies van derden bevatten. De Dienst kan ook de inhoud van derden bevatten die wij niet goedkeuren of aanbevelen. Studiate controleert geen webdiensten of andere inhoud van deze derden. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Studiate op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden. Wij raden u aan de voorwaarden en het privacy beleid van deze derden te lezen.
 2. U kunt geheel naar eigen inzicht en risico gebruik maken van toepassingen die de Dienst of uw profiel op de Dienst verbinden met diensten van derden ("Applicaties””), waarna dergelijke Applicaties interactie kunnen hebben met, verbinding kunnen maken met of informatie kunnen verzamelen van en/of uitwisselen met uw profiel op de Dienst. Met het gebruik van zulke Applicaties, erkent u en gaat u akkoord met het volgende: (i) als u een Applicatie gebruikt om uw informatie te delen, stemt u ermee in dat informatie over uw profiel op de Dienst wordt gedeeld; (ii) het gebruik van een Applicatie kan leiden tot persoonlijk identificeerbare informatie die openbaar gemaakt kan worden, zelfs als Studiate deze informatie niet zelf heeft voorzien; en (iii) het gebruik van een Applicatie is naar eigen keuze en risico, en u vrijwaart de Studiate Partijen (zoals hieronder gedefinieerd) voor de activiteiten die verwant zijn aan de Applicaties.
Afwijzing van garanties
 1. De Dienst, inclusief Studiate Inhoud, wordt geleverd op een “zoals deze is”, “zoals deze beschikbaar is” en “met alle aanwezige gebreken” basis. Voor zover toegestaan door de wet, geeft noch Studiate noch haar bestuurders, werknemers, managers, officers, partners, filialen of agenten (gezamenlijk de "Studiate Partijen”) enige garantie of goedkeuring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot: (a) de Dienst; (b) de Studiate Inhoud; (c) Gebruikers Inhoud; of (d) de veiligheid in verband met de overdracht van informatie naar Studiate of via de Dienst. Bovendien wijzen de Studiate Partijen hierbij alle expliciete en impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakendheid, eigendom, maatwerk, handel, rustig genot, systeemintegratie en afwezigheid van computervirussen.
 2. De Studiate Partijen garanderen niet dat de Dienst foutloos of ononderbroken zal functioneren, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de Dienst of de server die de Dienst beschikbaar stelt, vrij is van schadelijke componenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen. De Studiate Partijen verklaren en garanderen niet dat de informatie (waaronder instructies) op de Dienst nauwkeurig, volledig of nuttig is.
 3. U erkent dat uw gebruik van de Dienst geheel op eigen risico is. De Studiate Partijen garanderen niet dat uw gebruik van de Dienst bij wet is toegestaan in een bepaald jurisdictie en wijzen dergelijke garanties dan ook expliciet af. In sommige jurisdicties is het uitsluiten van impliciete of andere garanties beperkt of niet toegestaan: dat betekent dat de bovenstaande afwijzing in uw jurisdictie mogelijk niet op u en de Algemene Voorwaarden van toepassing is.
 4. Hoewel het de intentie is van Studiate dat de Dienst zoveel mogelijk beschikbaar moet zijn, kunnen er momenten zijn dat de Dienst kan worden onderbroken door onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur.
 5. Door de Dienst te gebruiken, verklaart en garandeert u dat uw activiteiten bij wet zijn toegestaan in elke jurisdictie waar u de Dienst gebruikt.
 6. De Studiate Partijen hebben de gepubliceerde inhoud niet goedgekeurd en wijzen alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens natuurlijke personen of rechtspersonen af voor verlies, schade (ongeacht of dit werkelijke schade, gevolgschade, privaatrechtelijke boetes of andere schade betreft), letsel, vorderingen, aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond voortvloeiend uit of verband houdend met enige inhoud.
Beperking van aansprakelijkheid
 1. Voor zover niet verboden door de wet, in geen geval zal de Studiate Partijen aansprakelijk zijn voor verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, voor directe, indirecte, economische, voorbeeldige, special, straffende, incidentele, gevolgschade of schade die direct of indirecte te maken hebben met):
  • a. de Dienst;
  • b. de Studiate Inhoud;
  • c. Gebruikers Inhoud;
  • d. uw gebruik van, het onvermogen om te gebruiken, of de prestaties van de Dienst;
  • e. alle genomen maatregelen in verband met een onderzoek door Studiate Partijen of overheidsinstellingen met betrekking tot uw gebruik of gebruik van derden, van de Dienst;
  • f. alle genomen maatregelen in verband met auteursrecht of andere eigenaren van intellectueel eigendom;
  • g. eventuele fouten of omissies in de werking van de Dienst;
  • h. enige schade aan een de computer, mobiele apparaat of andere apparatuur van een gebruiker, waaronder schade als gevolg van een beveiligingsbreuk of van virussen, programmeerfouten, sabotage, fraude, fouten, nalatigheden, onderbrekingen, defecten, vertraging in de exploitatie of transmissie, computer- of netwerkuitval of enige andere (technische) storing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade door winstderving, verlies van goodwill, gegevensverlies, werkonderbrekingen, onnauwkeurigheid van resultaten of computerstoringen, zelfs als deze te voorzien was/waren of zelfs als de Studiate Partijen in kennis zijn gesteld of hadden moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een overeenkomst, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of onrechtmatige daad (al dan niet geheel of gedeeltelijk als gevolg van nalatigheid, overmacht, een telecommunicatiestoring of ontvreemding of vernietiging van de Dienst).
 2. Studiate is geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers. In het geval van een conflict dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.
 3. In geen geval zal de Studiate Partijen aansprakelijk zijn voor u of iemand anders zijn verlies, schade of letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de dood of persoonlijk letsel. In sommige jurisdicties is uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, dus mogelijk geldt de bovenstaande beperking of uitsluiting niet voor u. In geen geval zal de Studiate Partijen totale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade, verliezen of oorzaken hoger dan het bedrag van €100 liggen.
 4. U gaat ermee akkoord dat in het geval u enige schade of verlies lijdt of enig letsel oploopt als gevolg van het handelen of nalaten van Studiate, de eventuele schade niet onherstelbaar is en niet voldoende is om u recht te geven om een gerechtelijk verbod te eisen op de exploitatie van een website, service eigendom, product of andere inhoud die eigendom is of onder zeggenschap staat van de Studiate Partijen en dat u niet het recht hebt om de ontwikkeling, productie, distributie, reclame, weergave of exploitatie van een website eigendom product, Dienst of enige andere inhoud die eigendom is van of onder zeggenschap staat van de Studiate Partijen te verbieden of tegen te houden.
 5. Studiate is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derden en u vrijwaart ons, onze bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten voor alle vorderingen en schade die op enigerlei voortvloeien uit een vordering tegen dergelijke derden.
 6. U gaat ermee akkoord dat elke claim die u heeft en die voortvloeit uit de relatie met Studiate, binnen een jaar nadat de claim is ontstaan, moet worden ingediend. Anders is uw claim verjaard.
Vrijwaring

U gaat akkoord (op verzoek van Studiate) om de Studiate Partijen te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, onkosten inclusief de vergoedingen voor advocaten die voortvloeien uit of in een van de volgende (onder meer als gevolg van uw directe activiteiten op of via de Dienst of die namens u):

 1. Uw Inhoud of uw toegang tot het gebruik van de Dienst;
 2. Uw schending of vermeende schending van deze Algemene Voorwaarden;
 3. Uw schending van enig recht van derden, inclusief enig recht van intellectueel eigendom, publiciteit, vertrouwelijkheid, eigendom of privacy recht;
 4. Uw schending van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen, of voorschriften van een overheids- en semi-overheidsinstanties waaronder alle regelgevende, administratieve en wetgevende instanties; of
 5. Een onjuiste voorstelling door u.

U zult volledig meewerken in de verdediging van een claim zoals Studiate van u vereist. In geval van enige kwestie waarin schadeloosstelling van u wordt gevraagd, behoudt Studiate zich het recht van exclusieve verdediging van en controle over de zaak voor, en zal u in geen geval een vordering afwikkelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studiate.

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijft u gebonden aan de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Studiate zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze Algemene Voorwaarden.

Geen rechtsverwerking

Afstand van recht door u of Studiate kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien u of Studiate haar rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

Gebiedsgebonden beperkingen
 1. De informatie die binnen de Dienst wordt verschaft, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen in jurisdicties of landen waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of waar het een vereiste is dat Studiate zich in het betreffende jurisdictie of land registreert. Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de Dienst of enig onderdeel van de Dienst te allen tijde en naar eigen goeddunken te beperken tot personen, geografische gebieden of jurisdicties, alsmede het aanbod van enig programma of product dat dan wel enige inhoud, Dienst of functie die Studiate biedt, te beperken.
 2. Het is verboden om software van de Dienst te downloaden, exporteren of her-exporteren: (a) naar (of naar een staatsburger of inwoner van) een land waartegen de Europese Unie of de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld of (b) naar personen op de lijst van 'Specially Designated Nationals' van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de 'Table of Deny Orders' van het Amerikaanse ministerie van Handel of vergelijkbare lijst van de Europese Unie. Door software die is gerelateerd aan de Dienst te downloaden, verklaart en garandeert u dat u geen staatsburger of inwoner bent van een dergelijk land en niet voorkomt op een dergelijke lijst
Wijzigingen
 1. Wij hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en bij te werken ("Bijgewerkte Voorwaarden”).
 2. Tenzij wij om juridische of administratieve redenen wijzigingen doorvoeren, zullen wij een redelijke termijn in acht nemen om in kennis te stellen voordat de Bijgewerkte Voorwaarden van kracht worden. U gaat ermee akkoord dat wij u in kennis stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden door ze via de Dienst te publiceren en dat u na de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden door de Dienst te gebruiken (of door een redelijkerwijs door ons te bepalen handeling te verrichten) u uw akkoord verklaart met de Bijgewerkte Voorwaarden. U dient deze Algemene Voorwaarden en eventuele Bijgewerkte Voorwaarden derhalve door te lezen voordat u de Dienst gebruikt.
 3. De Bijgewerkte Voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie of vanaf een latere datum die kan worden aangegeven in de Bijgewerkte Voorwaarden. Deze voorwaarden zullen vanaf dat moment van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens voor alle geschillen die ontstaan voorafgaand aan de ingangsdatum van de Bijgewerkte voorwaarden.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op upgrades en updates van de Dienst welke de Dienst vervangen en/of aanvullen, tenzij deze upgrade of update gepaard gaat met Bijgewerkte Voorwaarden. In dat geval zijn de Bijgewerkte Voorwaarden van toepassing.
 5. Door het gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord dat de Dienst zo nu en dan upgrades en updates ondergaat, zodat Studiate de Dienst kan verbeteren, uitbreiden en verder ontwikkelen.
Klachten
 1. Bij Studiate ingediende klachten worden binnen een termijn van 60 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 2. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Deze Algemene Voorwaarden en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen u en Studiate, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Den Haag.
 3. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact opnemen met Studiate door een e-mail te sturen naar info@studiate.com.